Regnvand og dæmninger sikrer mere liv i Paraplymosen

-

Lidt afsides og ukendt af de fleste ligger Danmarks fjerdestørste højmoseområde mod nordvest i Lille Vildmose. Næsten 100 lodsejere har smalle striber af højmosen, der i kraft af fredningen forvaltes som én organisme. Lille Vildmose Naturfond vil gerne høre fra lodsejere, som vil sælge deres parceller

Af Jan Skriver

Når man hedder Paraplymosen, kunne man måske tro, at vand fra oven i stride strømme er uønsket, men sådan forholder det sig ikke. Tværtimod.
Regnvand er selve livet i Paraplymosen, der set fra stor højde har form som en paraply, som den ligger der og folder sig ud i det allernordvestligste hjørne af Lille Vildmose. Deraf navnet.

Den 225 hektar store Paraplymosen er Danmarks fjerdestørste højmoseområde med ’storebrødrene’ Portlandmosen og Tofte Mose umiddelbart syd for ’paraplyen’. Aaby Mose i Store Vildmose er med sine 275 hektar landets tredjestørste højmoseflade.

Ligesom de store højmoseområder i Lille Vildmosefredningen og i Aaby Mose udgør vand fra nedbøren grundlaget for naturværdierne i Paraplymosen, og de senere år er der gjort en målrettet indsats for at holde på vandet, så det svupper i stedet for at støve.

I Paraplymosens våde lavninger vokser kødædende soldug, der glinser af sølv for at tiltrække insekter. Foto Jan Skriver

Seks dæmninger sikrer vandstanden

”I 2017-2018 blev der som led i fredningen med støtte fra EU’s LIFE-midler etableret seks dæmninger bygget op af tørvejord, sand og dyndet gytje, så vandet nu bliver i Paraplymosen i stedet for via grøfter at løbe mod Limfjorden eller Kattegat, så området tørrer ud og giver grobund for birketræer og anden uønsket vækst af skov. I alt 800 meter dæmninger med vandtætte membraner bidrager til, at sphagnummosser igen kan bygge Paraplymosen op til en åben og vital højmose, der hvert år lægger en millimeter eller to til tørvelaget”, siger Jacob Palsgaard Andersen, der er administrator i Lille Vildmose Naturfond, der ejer 82 af de 225 hektar i Paraplymosen.

Den lokale naturfond begyndte i 2018 at erhverve de første parceller i Paraplymosen, der dengang havde op imod 130 lodsejere. Ofte var der tale om 1.200 meter lange og 20 meter brede striber af højmose, som var ejet af lokale borgere, enten de var landmænd, jægere eller noget helt tredje.

Rå en tidlig morgen i Paraplymosen. Foto Jan Skriver

Naturfond vil gerne købe moselodder

”Vi fik de første henvendelser fra lokale landmænd, der ønskede at sælge deres lodder i Paraplymosen. Etape for etape har vi købt flere op, men vi er fortsat interesseret i at høre fra lodsejere, der kunne være interesseret i at sælge deres smalle parceller. Fredningen beskytter højmosen, og Paraplymosen er en del af plejeplanen for hele Mellemområdet, men jo færre lodsejere, desto lettere vil området være at forvalte”, siger Jacob Palsgaard Andersen.

Paraplymosen er svært tilgængelig på grund af tilgroning primært med birkeskov, men også med pil, poppel og bævreasp. Området ligger uden for hegnet, der omkranser Mellemområdet, så det er ikke påvirket af elge og krondyr, der bidrager til at holde terrænet mere åbent, hvor de færdes.

Derfor er det nødvendigt som et led i plejeplanen at fælde uønsket trævækst i form af nåletræer. Ligesom det er sket i Portlandmosen i stor stil har også Paraplymosen lagt areal til fældning af birke- og nåletræer med Aalborg Kommune som plejemyndighed og med økonomisk støtte fra EU’s LIFE-projekt.

Tranetrompet i Paraplymosen, Europas højeste fugl yngler i området. Foto Jan Skriver

Udsigt til en ny udsigt i Vildmosen

”Da dæmninger nu holder vandstanden høj i Paraplymosen håber vi, at birken vil få sværere og sværere ved at gro i området, så højmosens naturlige plante- og dyreliv gradvist vender tilbage over større områder. Hele målet med Paraplymosen er, at den skal være en vidt åben højmose med naturlig vandstand og omgivet af kantskov”, siger Jacob Palsgaard Andersen.

Lille Vildmose Naturfond overvejer at etablere en trampesti, der leder fra ”Tranereden” nord for Den store Gravebane i Portlandmosen med kurs mod udkanten af Paraplymosen.

”Som det er i dag, er det næsten umuligt at begive sig afsted for at få et overblik over højmosefladerne i Paraplymosen. Ved at lede publikum ad en smal sti til udkanten af mosens åbne flade, vil man kunne præsentere en helt ny udsigt i Lille Vildmose, uden at det forstyrrer dyrelivet nævneværdigt”, siger Jacob Palsgaard Andersen.

FAKTA OM PARAPLYMOSEN:

Paraplymosen går også under navnet Porsemosen.
Den har aldrig været udnyttet i stor stil industrielt, som det er tilfældet med Portlandmosen og Pindstrup Mosebrugs gravefelter i Mellemområdet.
Lokale lodsejere har tidligere gravet tørv i Paraplymosen til eget forbrug.
Gravning af grøfter ind i området har drænet vand ud af tørvemosen, så træer har fået rodfæste.
Også jagtlige interesser har præget denne del af Lille Vildmose.
Der er en bestand af råvildt i Paraplymosen, og der ses strejfende krondyr.
Mou Jagtforening har jagtretten på Lille Vildmose Naturfonds arealer i Paraplymosen.
Jagten forvaltes på bæredygtig vis, så det samlede jagttryk er faldende i takt med, at naturfonden erhverver moselodder.
Klassiske højmosearter som trane og storspove yngler i området.

Flere artikler